Bra­ti­slava môže pri­ví­tať ďalší novo otvo­rený co-wor­kin­gový place s náz­vom HUB Bra­ti­slava. Za celým pro­jek­tom stojí sym­pa­tický Michal Rusek, ktorý sa roz­ho­dol spra­viť co-wor­king tro­cha inak, ako ho tu zatiaľ poznáme. V čom je teda iný a čo ponúka? Všetko náj­dete v našom roz­ho­vore s Micha­lom.

Michal Rusek - HUB Bratislava

Kre­a­tívne miesta pre mla­dých ľudí nám tu rastú doslovne ako “huby” po daždi, v čom má byť HUB Bra­ti­slava iný?

V dneš­nej dobe je veľmi veľa mla­dých ľudí, ktorí chcú pod­ni­kať, avšak nemajú mož­nosť vlast­ných pries­to­rov a násled­ného roz­voja. V Hube máme pries­tory pre jed­ného ako aj pries­tory pre prácu v tíme. Každý si tu nájde to, čo hľadá. Či už to je jed­not­li­vec alebo kolek­tív.

Pred­stav nám pro­sím pries­tory, čo všetko tu už máš a čo všetko tu plá­nu­ješ?

Pri úpra­vách pries­toru sme sa držali jed­no­du­chej filo­zo­fie “hlavne nech sa tu ľudia cítia ako doma”. Celý HUB je fun­kci­onálne roz­de­lený na kan­ce­lár­ske pries­tory a Hot­desk zónu. Roz­mery kan­ce­lár­skych pries­to­rov máme naozaj pes­tré už od 13,5m2 do 105m2, väč­šina z nich je kli­ma­ti­zo­vaná. Kan­ce­lá­riu si môže každý zaria­diť ako chce, v tomto nech­ceme nikoho obme­dzo­vať. Tak­tiež sme otvo­rení kaž­dému bláz­ni­vému nápadu, ak bude samoz­rejme rea­li­zo­va­teľný :). Zasa­da­cia miest­nosť, wifi pri­po­je­nie, cof­fee cor­ner a kuchynka sú samoz­rej­mosť. Kto chce, môže si u nás zria­diť aj vlastnú vir­tu­álnu kan­ce­lá­riu v 3 čas­tiach Bra­ti­slavy, tak­tiež môže využí­vať služby recep­cie a tla­čia­reň. Máme skvelé terasy, ktoré sa dajú využí­vať na firemné akcie alebo pre­zen­tá­cie. Hot­desk zóna je kla­sický pries­tor pre “umel­cov” ktorí chcú byť fle­xi­bilní a potre­bujú sa ďalej roz­ví­jať.

Recepcia - HUB Bratislava

Office - HUB Bratislava

Čiže, kan­ce­lá­rie plá­nu­jete už pre pove­dzme zabe­hnu­tej­šie firmy a hot­desky pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov? Roz­li­šu­jete to?

Ja určite nie :). Kan­ce­lá­rie sú pre všet­kých, nezá­leží od pros­pe­rity ich firmy ale od požia­davky pre­na­jí­ma­teľa a jeho výberu pries­to­rov. Kaž­dému vyho­vuje niečo iné. Nie­kto potre­buje kľud a ticho. Iný zas pocit pria­teľ­skej atmo­sféry na pra­co­visku. Čo sa týka ceny za pries­tory, tak Hot­desky sú pris­pô­so­bené pre ľudí, kto­rým stačí pra­co­vať pár hodín v týždni alebo tým, ktorí zatiaľ potre­bujú ušet­riť na pre­nájme.

Kým plá­nu­jete HUB obsa­diť? Máte na to kon­krétne kri­té­ria?

Kľudne aj star­ti­tup :). Nezá­leží na cha­rak­tere pod­ni­ka­nia, je zmys­lu­plné a výhodné, aby tu bolo čo naj­viac pod­ni­ka­teľ­ských zame­raní. Pre nás je však naj­dô­le­ži­tej­šie, aby boli ľudia spo­ľah­livý a pria­teľ­ský, keďže tu chceme mať atmo­sféru plnú lásky a poro­zu­me­nia :).

Peace and love :). Keď už sme pri tom, ako ste nasta­vili ceny a hlavne doby nájmu? Pre­žilo by tu aj star­ti­tup?

Neviem ako je na tom star­ti­tup, ale pred­po­kla­dám že áno. Naše motto je Fle­xi­bi­lita, Fle­xi­bi­lita a ešte raz Fle­xi­bi­lita. Ceny pries­to­rov sú určené od m2. Cel­kové ceny a pries­tory, sú u nás na webe kaž­dému prí­stupné. Práve pri dobe nájmu, by som sa rád poza­sta­vil. Tu sa totiž chceme naj­viac líšiť od kon­ku­ren­cie. Chceme do maxi­mál­nej mož­nej miery vyho­vieť ľuďom, čiže byt fle­xi­bilní, fle­xi­bilní a ešte raz fle­xi­bilní. Chá­pem aké sú dnes požia­davky, skoro každý chce dnes a zaj­tra odísť. U nás to bude možné.

Kancelária - HUB Bratislava

Terasa - HUB Bratislava

Plá­nu­jete robiť aj eventy, ako pove­dzme iné cowor­kingy?

Mám záu­jem HUB neus­tále roz­ví­jať, a zlep­šo­vať pra­covné pro­stre­die pre našich nájom­cov. Je mi jasné, že to tu musí žiť, aby sa sem ľudia radi vra­cali. Nech­cem, ešte zby­točne pre­zra­dzo­vať detaily, ale určite sa u nás nikto nudiť nebude ani pred a ani po pra­cov­nej dobe.

Máš už vyhliad­nuté kon­krétne eventy, ktoré by sa mali u Vás konať.

Je veľa zau­jí­ma­vých even­tov, čo sa dejú aj mimo jed­not­li­vých co-wor­kin­gov. Určite by som sem chcel dotiah­nuť aj nie­ktoré zau­jí­mavé eventy zo zahra­ni­čia. Názvy si ešte nechám pre seba, nech sme aspoň tro­chu taju­plní :).

Veľa hubov a cowor­kin­go­vých cen­tier sa snaží využí­vať aj clus­ter effect, plá­nu­jete aj vy niečo podobné?

Na všetko treba čas a trpez­li­vosť, ale do budúcna to plá­nu­jeme pod­po­ro­vať. Hlavne na even­toch by sme chceli spá­jať možno aj netra­dičné nápady a pod­ni­ka­teľ­ské čin­nosti. Uvi­díme ako sa nám to podarí. Sú u nás firmy a ľudia s rôz­nymi skú­se­nos­ťami, čo môže byť určite nápo­mocné jed­nej, či dru­hej strane.

Zasadačka - HUB Bratislava

Kuchynka - HUB Bratislava

Jed­nou vetou, prečo by sa mal člo­vek roz­hod­núť prísť ku vám?

Pre­tože máme milé recepčné :). Ale nie, jed­nou vetou to asi nedám. Určite uro­bím maxi­mum preto, aby sa ľudia u nás cítili maxi­málne pohodlne a kom­for­tne. Naša fle­xi­bi­lita je určite naj­sil­nej­šia zbraň, čiže kto hľadá u nás pre­chodné, ale samoz­rejme aj trvalé usíd­le­nie, je v HUB Bra­ti­slava na správ­nej adrese.

A posledná záludná otázka, star­ti­tup čítaš?

Aj ja som star­ti­tup :).

Vizitka - HUB Bratislava