Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HUB Bratislava 3 s.r.o.pre poskytovanie služieb Registračného sídla Černyševského 10, 851 01 Bratislava

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť HUB Bratislava, s.r.o.  IČO: 54 616 743

(ďalej len ako „Poskytovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HUB Bratislava, s.r.o. pre poskytovanie služieb Registračné sídlo (ďalej len ako „VOP“). VOP upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami ako jeho klientmi ( ďalej len „Objednávateľ“ ), týkajúce sa poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa v nehnuteľnosti budovy súpisné č.: 1287, ktorá je vedená v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, v katastrálnom území Bratislava V, zapísaná na Liste vlastníctva č. 2647 ( ďalej len „Priestor“ ) . VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, resp. klientom jeho oprávneného zmluvného partnera a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v kancelárii Poskytovateľa na ul. Černyševského 10, 851 01 BA a na internetovej stránke www.hubbratislava.eu

1.2. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“).

Článok II.

Definícia pojmov

2.1. Pojmy uvedené nižšie majú vo VOP nasledovný význam (pričom pokiaľ nie je uvedené inak, alebo pokiaľ z kontextu VOP nevyplýva niečo iné, pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak):

Zmluva pre účely VOP znamená Objednávka Objednávateľa akceptovaná Poskytovateľom, VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy

Predmet zmluvypre účely VOP znamená Poskytovateľom poskytovanie objednaných služieb Objednávateľom na základe Objednávky Objednávateľa ktorá bola akceptované Poskytovateľom

Avízo pre účely VOP znamená oznámenie o Doručenej zásielke, obsahujúce spravidla dátum doručenia zásielky, jej stručný popis, a ak je známy, tak aj údaje o odosielateľovi.

Cenník pre účely VOP znamená cenník služieb zverejnený v priestoroch Poskytovateľa, alebo na webovej stránke www.hubbratislava.eu

Objednávateľ pre účely VOP znamená klienta Poskytovateľa, resp. klienta jeho oprávneného zmluvného partnera, ktorému sa Poskytovateľ na základe Zmluvy zaviazal poskytnúť Služby.

Objednávka pre účely VOP znamená objednávku Objednávateľa na poskytnutie služieb, vo forme a s obsahom stanovenými Poskytovateľom.

Zmluvné strany pre účely VOP sú: Poskytovateľ, Objednávateľ Termínom „Sídlo” pre účely je pre účely VOP: sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktoré je zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Registračné ( administratívne ) sídlo, alebo „Registračné sídlo“ pre účely VOP je: sídlo poskytnuté Poskytovateľom pre Objednávateľa v zmysle Zmluvy, na základe čoho je Objednávateľ oprávnený si dať zapísať adresu Priestoru: Černyševsého 10, 851 01 Bratislava ( ďalej len „Priestor“ ) ako sídlo právnickej osoby, alebo miesto podnikania fyzickej osoby, do obchodného registra, živnostenského registra alebo do inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

Doklad o zmene adresy sídla pre účely VOP je: výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, z ktorého bude príslušná zmena adresy sídla Objednávateľa vyplývať.

Pracovný deň pre účely VOP sú: každý pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok, pokiaľ nie je podľa právnych noriem platných na území Slovenskej republiky štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja.

Pracovný čas pre účely VOP je: čas od 08.00 do 15.00 hodiny každý pracovný deň.

Preukaz na prijímanie zásielok pre účely VOP je: Preukaz splnomocnenca vydaný na pošte, ktorým Objednávateľ ako splnomocniteľ splnomocňuje Poskytovateľa, resp. ním určené osoby ako splnomocnencov na prijímanie zásielok došlých na adresu sídla Priestoru uvedenú na preukaze, s vyznačením, že preukaz slúži aj na preberanie zásielok so službou Do vlastných rúk.

Poštová zásielka pre účely VOP sú: listové zásielky, balíky, periodické zásielky, poukazy poštového platobného styku (poštové poukazy).

Doručená zásielka pre účely VOP je: akúkoľvek zásielku doručenú na adresu Priestoru na meno Objednávateľa poštou, kuriérnou službou alebo osobne doručovateľom príp. jej odosielateľom.

Vlastná zásielka pre účely VOP je: prejav vôle Poskytovateľa, smerujúci ku vzniku, zmene alebo zániku Zmluvy, faktúry vystavené Poskytovateľom pre Objednávateľa za Poskytované služby, akékoľvek prejavy vôle Poskytovateľa, pre ktorých účinnosť sa vyžaduje ich doručenie Objednávateľovi.

Doposielaná zásielka pre účely VOP je: Doručená zásielka, adresovaná alebo pre posielaná Poskytovateľom Objednávateľovi, prípadne akúkoľvek inú informáciu, správu alebo prejav vôle Poskytovateľa, ktorý nie je Vlastnou zásielkou.

Neštandardná zásielka pre účely VOP je: zásielka doručovaná akýmkoľvek spôsobom na adresu Priestoru na meno Objednávateľa, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: – hmotnosť presahujúca 0,85 kg, zásielka s ktorýmkoľvek rozmerom presahujúcim viac ako 55 cm(dľžka, šírka, hrúbka), podozrenie, že zásielka je z akýchkoľvek dôvodov nebezpečná alebo podliehajúca rýchlej skaze, zásielka obsahuje živé organizmy, zvieratá alebo vyžaduje zvláštne uskladnenie, zásielka obsahujúca finančnú hotovosť, alebo vyžadujúca zaplatenie finančnej hotovosti, poštové ceniny, zmenky, šeky, cenné papiere alebo akékoľvek iné cenné predmety, ak ich takto na základe vlastného posúdenie označí Poskytovateľ, prevzatie zásielky je podmienené poskytnutím alebo prijatím akéhokoľvek iného plnenia (spravidla peňažného).

Notifikácia pre účely VOP je: oznámenie Poskytovateľa o doručení Doručenej zásielky pre Objednávateľa, obsahujúce spravidla typ zásielky a ak je známy, aj údaj o jej odosielateľovi.

Termínom „Cenník služieb” pre účely VOP je: cenník poskytovaných služieb, ktorý je zverejnený v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, alebo na internetovej stránke www.hubbratislava.eu

Kontaktná adresa pre účely VOP je: adresa, ktorá je uvedená v Objednávke Objednávateľa

Kontaktný telefón a „Kontaktný fax” pre účely VOP je: telefónne, príp. faxové číslo, ktoré je uvedené v Objednávke Objednávateľa.

Kontaktný e-mail pre účely VOP je: e-mailová adresa, ktorá je uvedená v Objednávke Objednávateľa.

Kontaktná osoba pre účely VOP je: osoba, ktorá je uvedená v Objednávke Objednávateľa.

Splnomocnenec pre účely VOP je: osoba písomne, alebo elektronicky ( prostredníctvom kontaktného emailu ) určenú Objednávateľom.

Údaje o Splnomocnencovi pre účely VOP sú: údaje o splnomocnencovi, ktoré sú uvedené v Objednávke Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, telefónne a faxové číslo a e-mail).

Kancelária pre účely VOP je: kancelária Poskytovateľa na adrese: Černyševského 10, 851 01 Bratislava.

Objednávateľa obchodným názvom pre účely VOP je: Označenie Objednávateľa obchodným názvom a identifikačným číslom na zdieľanej poštovej nástenke v budove na  adrese Černyševského 10, 851 01 Bratislava.

Písomná požiadavka Objednávateľa pre účely VOP je: preukázateľne prevzatá a potvrdená požiadavka Objednávateľa Poskytovateľom ( poštou, alebo na email )

Zákon o ochrane osobných údajov pre účel VOP je: znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Článok III.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednané Objednávateľom podľa týchto VOP

3.2. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s VOP a pre zmluvný vzťah s Poskytovateľom sú tieto VOP pre neho záväzné.

3.3. Objednávateľ je povinný za poskytnuté služby uhradiť Poskytovateľovi cenu uvedenú v Objednávke potvrdenej Poskytovateľom.

3.4. Poskytovateľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu, odcudzeniu, či strate osobných údajov.

3.5. Objednávateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodzovať dobré meno Poskytovateľa, zverejňovať informácie, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

 

Článok IV.

Poskytovanie služieb

4.1. Pod poskytovaním služieb sa rozumie iba administratívne využívanie Priestoru podľa VOP na doručovanie Doručených zásielok ( zásielky doručené na adresu Černyševského 10, 85105 Bratislava na meno Objednávateľa budú preberané poskytovateľom.

4.2. Poskytnutím Registračného ( administratívneho ) sídla nevzniká Objednávateľovi nájom Priestoru v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, ani v zmysle ustanovení o nájme Občianskeho zákonníka v platnom znení, ani právo užívať Priestor na výkon jeho podnikateľskej činnosti.

4.3. Priestor nie je stavebne, technicky ani inak určený a spôsobilý na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej činnosti Objednávateľa.

4.4. V Priestore nie je možné vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť, organizovať, iniciovať, ani akokoľvek inak dojednávať žiadne stretnutia. ( to neplatí v prípade ak sa Objednávateľ dohodne s poskytovateľom na prenájme priestoru aj na účel uvedený v tomto bode )

4.5. Všetky hnuteľné veci, nachádzajúce sa v Priestore, sú vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa a vlastníka nehnuteľnosti. V prípade, že na majetok Objednávateľa bude nariadená exekúcia alebo výkon rozhodnutia a pri ich vykonávaní dôjde omylom k postihnutiu, premiestneniu, poškodeniu, predaju či zabráneniu užívania majetku Poskytovateľa, čím Poskytovateľovi vznikne škoda, Poskytovateľ má voči Objednávateľovi nárok na náhradu takto vzniknutej škody.

4.6. Porušenie akéhokoľvek záväzku Objednávateľa uvedeného v tomto článku, bod

4.1. – 4.5. týchto VOP je dôvodom na okamžitú výpoveď Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

4.7 Preposielanie písomností sa bude konať spôsobom a v časových intervaloch, ktoré boli dohodnuté v Zmluve. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve inak alebo pokiaľ to nie je nevyhnutné s ohľadom na spôsob preposielania, nie je Poskytovateľ za účelom Preposielania písomností povinný uzatvorené Doručené zásielky otvárať alebo akokoľvek inak zisťovať ich obsah.

4.8 Doručené zásielky, ktoré majú byť uschované u Poskytovateľa na osobné prevzatie, budú odovzdané Splnomocnencovi, a to na Korešpondenčnej adrese a v Prevádzkovom čase, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.9 Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté preberanie a preposielanie Neštandardných zásielok, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Neštandardných zásielok a pokus o ich doručenie iba oznámi Objednávateľovi; spôsob oznámenia bude obdobný ako v prípade Avíza.

4.10 Reklamné a marketingové materiály doručené na Korešpondenčnú adresu na meno Objednávateľa nespadajú pod definíciu „Doručená zásielka“; takéto materiály sa nebudú Objednávateľovi preposielať ani odovzdávať Splnomocnencovi a budú zlikvidované bezodkladne po ich doručení na Korešpondenčnú adresu. Takéto zásielky Objednávateľ identifikuje ako reklamné na základe toho, že odosielateľ zásielok posiela rovnaké zásielky aj ďalším zákazníkom služby MojeSidlo.sk. Poskytovateľ nebude zasielať žiadne Avízo o tom, že na Korešpondenčnú adresu prišla reklamná alebo marketingová zásielka.

4.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinný Doručenú zásielku prevziať osobne do 90 dní od prijatia Poskytovateľom. Po tomto termíne je Poskytovateľ oprávnený zásielku skartovať.

4.12 Objednávateľ je povinný po skončení Zmluvy všetky Doručené zásielky osobne prevziať na Korešpondenčnej adrese alebo je povinný ich prevziať na Kontaktnej adrese Objednávateľa po ich doručení na túto adresu. Poskytovateľ je oprávnený štyri (4) mesiace od skončenia Zmluvy skartovať všetky Doručené zásielky. Tomuto bude predchádzať dôsledná snaha Poskytovateľa skontaktovať sa s Objednávateľom a dohodnúť sa na odovzdaní Doručených zásielok, a to predovšetkým vo forme emailu, SMS, telefonicky alebo listovým oznámením.

4.13 Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby Poskytovateľ zaistil preberanie Doručených zásielok a s týmito zásielkami ďalej nakladal v súlade s týmito VOP. Objednávateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi súhlas s otváraním Doručených zásielok za účelom naskenovania ich obsahu do zákazníckeho informačného systému (on-line evidencia Doručených zásielok).

4.14 Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o zmene svojho obchodného mena a o zmene svojich kontaktných údajov.

4.15 Korešpondenčná adresa ponúkaná Poskytovateľom môže byť do živnostenského registra zapísaná iba s výslovným súhlasom Poskytovateľa, a to na základe súhlasu s umiestnením miesta podnikania, po podpise Zmluvy a úhrade Služieb. V prípade zmeny miesta podnikania spolu so zmenou trvalého pobytu na Korešpondenčnú adresu bez nášho súhlasu, je Objednávateľ povinný zaistiť obratom bezodkladne prepis miesta podnikania na inú adresu.

4.16 Z dôvodu korektného doručovania zásielok Slovenskou poštou, prípadne kuriérskymi spoločnosťami, sa Poskytovateľ zaväzuje mať na nástenke identifikačné údaje (názov spoločnosti / meno osoby).

Článok V.

Spôsob poskytovania služieb

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímať Doručené zásielky, tieto uschovávať a následne odovzdať spôsobom dohodnutým v Objednávke Objednávateľa. Poskytovateľ nie je povinný plniť povinnosti týkajúcich sa zásielok na ktorých prevzatie Poskytovateľom je potrebný Preukaz na prijímanie zásielok, ak Objednávateľ si túto službu neobjednal a nesplnomocnil Poskytovateľa na preberanie jeho zásielok a nedoručil mu Preukaz na prijímanie zásielok. V prípade, ak nedošlo k doručenie preukazu na preberanie zásielok, má sa za to, že Objednávateľ nesplnomocnil Poskytovateľa na preberanie pošty na ktorej prevzatie je potrebný Preukaz na prijímanie zásielok. Poskytovateľ nie je taktiež povinný poskytovať služby súvisiace s preberaním a pre posielaním Doručených zásielok, ak objednávateľ nemá v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom zapísané sídlo v Priestore, to neplatí ak takáto služba bola objednaná Objednávateľom.

5.2. Poskytovateľ je povinný odoslať Objednávateľovi Notifikáciu o prijatí jeho Doručenej zásielky .

5.3. Notifikácia môže byť Objednávateľovi odosielaná telefonicky, formou SMS správy alebo elektronickou poštou (e-mailom), a to na Kontaktnú adresu, alebo kontaktný telefón ( podľa toho ako bolo dojednané v Objednávke Objednávateľa ). Poskytovateľ nie je za účelom odoslania Notifikácie povinný Doručené zásielky otvárať alebo akokoľvek zisťovať ich obsah, na požiadanie Objednávateľa môže Poskytovateľ Doručenú zásielku otvoriť a oznámiť Objednávateľovi jej obsah na jeho Kontaktnú adresu. V prípade ak je objednaná služba skenovanie pošty ( vyhotovenie elektronickej kópie ) a preposielanie pošty na email je Poskytovateľ oprávnený poštu doručenú na meno Objednávateľa otvoriť a vyhotoviť elektronickú kópiu ( sken ), ktorý je oprávnený odoslať na kontaktný email Objednávateľa.

5.4. Notifikáciu je Poskytovateľ povinný odoslať Objednávateľovi do jedného Pracovného dna od obdržania Doručenej zásielky. Uplynutím siedmich Pracovných dní odo dňa odoslania Notifikácie na Kontaktnú adresu Objednávateľa ( kontaktný telefón, alebo email ) sa Doručená zásielka považuje za odovzdanú a prevzatú Objednávateľom, a to aj v prípade, že Objednávateľ Notifikáciu neobdržal alebo nemohol obdržať alebo si Doručenú zásielku neprevzal.

5.5. Doposielanie Doručených zásielok sa koná spôsobom a v časových intervaloch, ktoré boli dohodnuté v Objednávke Objednávateľa.

5.6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Neštandardných zásielok a pokus o ich doručenie iba oznámiť Objednávateľovi Notifikáciou ako v prípade Doručených zásielok.

5.7. Poskytovateľ nie je povinný zastupovať Objednávateľa pri ohlásenej, prípadne neohlásenej návšteve zástupcov orgánov štátnej správy a samosprávy, zástupcov oznamovacích prostriedkov alebo verejnosti, s výnimkou prevzatia odkazu o účele takejto návštevy a kontaktu na dotyčnú osobu.

Článok VI.

Doručovanie

6.1. Záväzok Poskytovateľa odposlať Doručenú zásielku Objednávateľovi je splnený v prípade jej odoslania poštou podaním Doručenej zásielky u držiteľa poštovej licencie na prepravu na Kontaktnú adresu. Za základný spôsob prepravy sa rozumie predoslanie Doručenej zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Poskytovateľ nie je povinný zisťovať, či Doposielaná zásielka bola riadne doručená alebo akokoľvek preskúmavať správnosť Kontaktného údaja, na ktorý bola Doposielaná zásielka odoslaná. Zodpovednosť za doručiteľnosť Doposielanej zásielky na Kontaktné údaje nesie výhradne Objednávateľ. Skutočnosť, že doposielaná zásielka nebola doručená alebo bola Poskytovateľovi vrátená alebo z akýchkoľvek dôvodov nedoručená, nemá vplyv na splnenie záväzku Poskytovateľa. Ak je dohodnuté preberanie zásielok prostredníctvom P.O.Boxu, zásielka sa považuje za doručenú odoslaním notifikácie na kontaktý telefón, alebo kontaktný email. Poskytovateľ nezodpovedá za odcudzenie zásielky umiestnenej v P.O.Boxe, alebo v poštovej schránke pridelenej Objednávateľovi.

6.2. Vlastné zásielky sa považujú za doručené podľa týchto VOP v prípade ich odoslania poštou uplynutím tretieho pracovného dňa odo dňa podania zásielky u držiteľa poštovej licencie na prepravu na adresu Splnomocnenca, alebo Objednávateľa podľa Objednávky Objednávateľa, aj v prípade. ak by ich Objednávateľ neprevzal a o ich obsahu sa nedozvedel. V prípade odoslania Vlastnej zásielky formou e-mailu sa Vlastná zásielka považuje za doručenú okamihom odoslania e-mailu na e-mailovú adresu Splnomocnenca, alebo Objednávateľa uvedeného v Objednávke Objednávateľa, a to bez ohľadu na to, či a akým spôsobom bola zásielka druhej zmluvnej strane skutočne doručená.

6.3. Doposielané zásielky sa považujú za doručené v ten istý okamih ako Vlastné zásielky.

6.4. Kontaktné údaje, Kontaktná adresa a údaje o Splnomocnencovi uvedené v Objednávke Objednávateľa sú pre Zmluvné strany záväzné a je možné ich meniť iba písomným oznámením Objednávateľa alebo ním povereného zástupcu, doručeným Poskytovateľovi poštou alebo e-mailom. V pochybnostiach sa má za to, že novo oznámené Kontaktné údaje, Kontaktná adresa a údaje o Splnomocnencovi rušia všetky predchádzajúce.

6.5. Objednávateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi priebežne a bez zbytočného odkladu každú zmenu Kontaktných údajov, Kontaktnej adresy a údajov o Splnomocnencovi, a to tak, aby Doposielané zásielky a Vlastné zásielky boli doručené. Zodpovednosť za akékoľvek následky nesúladu Poskytovateľovi riadne oznámených Kontaktných údajov, Kontaktnej adresy a údajov o Splnomocnencovi so skutočnosťou, nesie Objednávateľ a Poskytovateľ nie je povinný preskúmavať správnosť oznámených Kontaktných údajov, Kontaktnej adresy a údajov o Splnomocnencovi zo strany Objednávateľa.

6.6. Objednávateľ je oprávnený Poskytovateľovi oznámiť, ktoré z Kontaktných údajov alebo údajov o Splnomocnencovi sú dôverné a preto si nepraje ich oznamovanie tretím osobám, s výnimkou ich oznámenia osobám povereným Poskytovateľom pri poskytovaní poskytovaných služieb podľa Objednávky, alebo osobám prepravujúcim Doposielané zásielky alebo Vlastné zásielky.

6.7. Akékoľvek návrhy, oznámenia a ďalšie prejavy vôle Objednávateľa doručované Poskytovateľovi sa musia zasielať na kontaktnú adresu Poskytovateľa:

HUB Bratislava, s.r.o. ,

Černyševského 10, 851 01 Bratislava

e-mail:info@hubbratislava.eu, tel.: 0940 515253

6.8. Poskytovateľ nie je po ukončení účinnosti Zmluvy povinný preberať akékoľvek zásielky doručované na adresu Priestoru na meno Objednávateľa a je oprávnený oznámiť pošte, odosielateľom zásielok, prípadne ďalším subjektom, že Objednávateľ už na adrese Priestoru nesídli. V prípade, že aj napriek tomu bude zásielka adresovaná Objednávateľovi na adresu Priestoru z akýchkoľvek dôvodov prevzatá, je Poskytovateľ povinný iba a len túto Doručenú zásielku počas 10 dní uschovať a na vyžiadanie ju odovzdať Objednávateľovi. Poskytovateľ v takýchto prípadoch nie je povinný Objednávateľovi zasielať Notifikáciu, ibaže by bolo v súvislosti s ukončením účinnosti Zmluvy dohodnuté inak. Po uplynutí vyššie dohodnutej lehoty pre uschovanie Doručenej zásielky je Poskytovateľ oprávnený Doručenú zásielku podľa svojho rozhodnutia bez ďalšieho zničiť alebo odoslať spať jej odosielateľovi s oznámení o tom, že adresát na danej adrese už nesídli.

Článok VII.

Cena služieb

7.1. Prípadná individuálna dohoda týkajúca sa ceny služieb formou Objednávky Objednávateľa, ktorá bola akceptovaná poskytovateľom a faktúry vystavenej Poskytovateľom, ktorá bola uhradená Objednávateľom má prednosť pred cenníkom služieb.

7.2. Cena služieb je uvedená v cenníku služieb zverejnenom v priestoroch Poskytovateľa, alebo na webovej adrese www.hubbratislava.eu

Článok VIII.

Platobné podmienky

8.1. Poskytovateľovi patrí za Poskytované služby odmena a náhrada jeho hotových výdavkov spojených s Poskytovanými službami.

8.2. Odmena za poskytované služby je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške uvedenej v objednávke Objednávateľa a akceptovanej Poskytovateľom

8.3. Poskytovateľovi patrí Odmena, pozostávajúca zo základného mesačného poplatku za každý aj začatý kalendárny mesiac trvania zmluvy v celej výške.

8.4. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

8.5. Dĺžka fakturačného obdobia sa rovná dĺžke dohodnutej viazanosti (ďalej len „Fakturačné obdobie”).

8.6. Odmenu pozostávajúcu z násobku ( násobku podľa dohodnutej doby viazanosti- platba na celú dobu viazanosti ) mesačného poplatku je Objednávateľ povinný platiť vždy vopred, a to na základe predfaktúry vystavenej Poskytovateľom za dané fakturačné obdobie a splatnosťou 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi poplatok za vybraný balík služieb za celé obdobie viazanosti vopred po akceptácii Objednávky Objednávateľa Poskytovateľom, a to na základe predfaktúry vystavenej Poskytovateľom so splatnosťou 7 (sedem) kalendárnych dní. Po úhrade predfaktúry vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi faktúru – dańový doklad.

8.7. Odmenu za ostatné služby ( služby doobjednané Objednávateľom ), poskytované zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný platiť vždy mesačne, a to na základe predfaktúry vystavenej Poskytovateľom, so splatnosťou 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

8.8. Faktúra sa pre účely tejto Zmluvy považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej čiastky na účet Poskytovateľa, ktorý je uvedený v Objednávke alebo zaplatením dlžnej čiastky v hotovosti do pokladne Poskytovateľa.

8.9. Pre prípad omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny za Poskytované služby na základe Objednávky je objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % (nula celá jedna desatina percenta) denne z dlžnej čiastky za každý i začatý kalendárny deň omeškania.

8.10. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej Poskytovateľom, je Poskytovateľ oprávnený písomne vyzvať Objednávateľa na úhradu jeho peňažného záväzku a v prípade, ak Objednávateľ nesplní svoj peňažný záväzok ani v dodatočnej lehote do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto výzvy, Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť poskytovanie dohodnutých služieb, a to až do úplného vyrvnania všetkých neuhradených záväzkov a1ebo Zmluvu jednostranne vypovedať.

Článok IX.

Trvanie zmluvy

9.1. Zmluva medzi Zmluvnými stranami nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa akceptácie Objednávky Objednávateľa Poskytovateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú ( zodpovedá dobe viazanosti uvedenej v Objednávke Objednávateľa ). Predĺženie platnosti tejto zmluvy je automaticky vystavením faktúry Poskytovateľom vždy o obdobie uvedené vo faktúre za podmienky jej uhradenia Objednávateľom )

9.2 Trvanie zmluvy sa  automaticky predlžuje na rovnaké obdobie ako pôvodne dohodnutá doba trvania Zmluvy, v prípade, že Objednávateľ neoznámi najneskôr  30 kalendárnych dní pred uplynutím dohodnutej doby , že jeho zmluva končí ako je uvedene v Článku IV. odsek 1.

Článok X.

Zánik zmluvy

10.1. Zmluva zaniká:

 1. písomnou dohodou zmluvných strán;
 2. písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa.
 3. uplynutím doby na ktorú bola uzavretá.

 

10.2. Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať v prípade, ak:

 1. stratí spôsobilosť’ na vykonávanie činnosti, na vykonávanie ktorej bolo v priestore zriadené registračné sídlo,
 2. poskytovateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,
 3. bez udania dôvodu ( po uplynutí dohodnutej doby viazanosti ).

 

10.3. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať, len ak má splnené všetky svoje peňažné a nepeňažné záväzky voči Poskytovateľovi a k návrhu na výpoveď’ zo zmluvy priložil doklady o zmene adresy svojho sídla.

10.4. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu okamžite vypovedať ( okamžitá výpoveď ) a pozastaviť poskytovanie služieb v prípade, ak:

 1. Objednávateľ využíva poskytované služby na konanie, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo je inak spôsobilé poškodiť Poskytovateľa alebo je dané dôvodné podozrenie z takého konania;
 2. Objednávateľ je v omeškaní s akoukoľvek platbou za objednané služby
 3. na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz;
 4. Poskytovateľ nie je schopný Objednávateľovi ďalej zabezpečiť riadne poskytovanie služieb, najmä z dôvodu zániku oprávnenia Poskytovateľa užívať priestor,
 5. Objednávateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a VOP.

 

10.5. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu ( v prípade, že bola dohodnutá viazanosť je Poskytovateľ viazaný dohodnutou dobou, to neplatí v prípade okamžitej výpovede podľa bodu 4 tohto článku ).

10.6. Termínom „okamžitá výpoveď” sa na účely Zmluvy rozumie výpoveď, ktorá je účinná okamihom jej doručenia druhej Zmluvnej strane na meno kontaktnej osoby ( osoby oprávnenej, alebo splnomocnenej na preberanie zásielok ), na kontaktnú adresu uvedenú

v Objednávke, alebo neprevzatím zásielky kontaktnou osobou ( osobou oprávnenou, alebo splnomocnenou na preberanie zásielok ), alebo odmietnutím prevziať zásielku kontaktnou osobou ( osobou oprávnenou, alebo splnomocnenou na preberanie zásielok ). V prípade ak je kontaktná adresa uvedená v Objednávke mimo územia Slovenskej republiky je výpoveď účinná okamihom jej odoslania na kontaktný e-mail uvedený v Objednávke.

10.7. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je výpovedná lehota v prípade výpovede zo strany Poskytovateľa alebo Objednávateľa 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď’ doručená druhej Zmluvnej strane. V prípade dohodnutej doby viazanosti výpoveď je účinná až po jej uplynutí.

10.8. Najneskôr súčasne so zánikom zmluvy zaniká aj súhlas Poskytovateľa so zriadením registračného sídla ( v prípade ak bol daný súhlas na zriadenie registračného sídla priamo vlastníkom nehnuteľnosti tento súhlas zaniká zánikom tejto zmluvy – resp. bude tento súhlas vlastníkom nehnuteľnosti odvolaný ), prípadne všetky jeho ďalšie súhlasy obdobného typu. O zániku takéhoto súhlasu je Poskytovateľ oprávnený informovať súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj tretie osoby, najmä osoby hľadajúce Objednávateľa v budove, v ktorej sa nachádza priestor a domáhať sa výmazu adresy registračného ( administratívneho ) sídla Objednávateľa, resp. uvedenia právneho stavu (údaj o adrese sídla objednávateľa) do súladu so skutočným stavom v zmysle § 278 a nasl. zákona č. 161/2015 Zb. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení.

10.9 Objednávateľa je povinný najneskôr ku dňu ukončenia Zmluvy zabezpečiť zmenu sídla Objednávateľa v obchodnom registri. V prípade, že po uplynutí pätnástich (15) dní odo dňa ukončenia Zmluvy bude mať Objednávateľ vo výpise z obchodného registra zapísanú adresu sídla Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvadsať (20) EUR za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.

10.10. Ukončenie Zmluvy niektorým z vyššie uvedených spôsobov, resp. pozastavenie poskytovania služieb nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán vyrovnať vzájomné záväzky a pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu.

 

Článok XI.

Ďalšie dojednania

11.1. V prípade, ak je Objednávateľom právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, a teda nekoná v jej mene štatutárny zástupca, podľa § 64 Obchodného zákonníka:

 • Osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoločne a nerozdielne. Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti konanie v mene spoločnosti schváli do troch mesiacov od vzniku spoločnosti, platí, že z tohto konania je spoločnosť zaviazaná od počiatku.
 • Spoločnosť nesmie prevziať iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti a z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo štatutárny orgán, alebo jeho členovia, okrem tých záväzkov, ktoré prevzala s odkladacou podmienkou účinnosti právneho úkonu, ktorou je dodatočné schválenie spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti. Osoby, ktoré prevzali v mene spoločnosti iné záväzky, zodpovedajú za spôsobenú škodu a sú zaviazané z týchto úkonov osobne.
 • Osoby, ktoré konali v mene spoločnosti pred jej vznikom, sú povinné vyhotoviť zoznam právnych úkonov, ktoré má spoločnosť schváliť tak, aby boli schválené v lehote podľa odseku 1. Ak spôsobili porušením tejto povinnosti škodu, zodpovedajú za ňu veriteľom spoločne a nerozdielne.
 • Štatutárny orgán alebo jeho členovia sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkom záväzkových vzťahov schválenie právnych úkonov, ktoré boli vykonané pred vznikom spoločnosti.

 

11.2. V súvislosti s vyššie uvedeným ustanovením Obchodného zákonníka je osoba, ktorá konala v mene Objednávateľa (zakladateľ alebo budúci člen štatutárneho orgánu) pred jeho vznikom a podpísala Zmluvu s Poskytovateľom, povinná oznámiť bez zbytočného odkladu

Poskytovateľovi, že právny úkon spočívajúci v uzavretí Zmluvy bol Objednávateľom schválený a bude sa považovať za konanie Objednávateľa. Na účely Zmluvy sa termínom „bez zbytočného odkladu” rozumie lehota 10 dní odo dňa zápisu Objednávateľa do príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo do inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

11.3. V prípade, že Objednávateľ potom, čo bude riadne zapísaný do obchodného registra, živnostenského registra alebo do inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom uskutoční akékoľvek konanie či úkon vo vzťahu k Poskytovateľovi týkajúci sa Zmluvy (napr. zaplatenie odmeny za poskytované služby, prevzatie pošty a pod.), bude sa takéto konanie považovať za konanie uskutočnené Objednávateľom a Objednávateľ je Zmluvou viazaný.

11.4. Osoba, ktorá konala v mene Objednávateľa pred jej vznikom berie na vedomie, že v prípade, ak Objednávateľ právny úkon spočívajúci v uzavretí Zmluvy neschváli, je z nej v celom rozsahu zaviazaná. Osobou konajúcou v mene Objednávateľa môže byt’ jeho zakladateľ alebo budúci člen štatutárneho orgánu.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené VOP sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

12.2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných, neúčinných a nevymáhateľných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu VOP.

12.3.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.hubbratislava.eu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

12.4. VOP nadobúdajú účinnosť uplynutím piatich (5) dní odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke: www.hubbratislava.eu

12.5. Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.

12.6. Akékoľvek spory, ktoré medzi Zmluvnými stranami vzniknú, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou, alebo mediáciou podľa zákona 420/2004 Z.Z. v platnom znení. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, alebo dohodu o mediácii, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

12.7 Úhradou registračného sídla/zmluvy a podpísanim zmluvy  dávam súhlas Prevádzkovateľovi  na spracovávanie mojich osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v rozsahu tohto formulára za     účelom poskytovania služieb Prevádzkovateľa. Poskytovateľ spracováva údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracovávané v informačnom systéme Prevádzkovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať v prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi objednavateľom a Poskytovateľom.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2018