Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HUB Bratislava 2 s.r.o.

pre uzatvorenie príkaznej zmluvy za účelom poskytovanie služby virtuálne sídlo a ďalších doplnkových služieb (ďalej len „VOP“) .

 

Poskytovateľ HUB Bratislava 2 s.r.o.

so sídlom:  Černyševského 10, Bratislava 851 01

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu: BA I., oddiel: Sro, vložka číslo: 119902/B

IČO: 50 798 367

IČ pre DPH: 2120523801

Bankové spojenie:

č. účtu:

štat. orgán: Ing. Michal Rusek, konateľ

 

a

Objednávateľ

so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu:   , oddiel: Sro, vložka číslo:

IČO:

Kontakt:

štat. orgán:

Email:

Tel. číslo:

 

 1. Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá vyplnením objednávky definovanej nižšie, po jej odsúhlasení príkazníkom uzatvorila príkaznú zmluvu s nižšie uvedeným príkazníkom (ďalej len ako „Príkazná zmluva“) a to za účelom zápisu adresy Černyševského 10, 851 01 Bratislava, ako adresy svojho sídla v obchodnom registri a živnostenskom registri (ďalej len ako „Objednávateľ“) .
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť HUB Bratislava 2 s.r.o. , sídlo: Černyševského 10, 851 01 Bratislava , IČO: 50 798 367  (ďalej len ako „Poskytovateľ“) .
 3. Poskytovateľ prehlasuje , že je oprávneným užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ulici Černyševského 10 v Bratislave – m.č. Petržalka , zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava, na liste vlastníctva č. 2647, katastrálne územie Bratislava V – budova súpisné číslo 1287 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) a to na základe dohody s MINOREX spol. s.r.o., IČO: 31 359 116 , ako vlastníkom Nehnuteľnosti.
 4. Objednávkou sa rozumie objednávka Objednávateľa odsúhlasená Poskytovateľom, na odplatné obstaranie záležitostí Objednávateľa, pričom tieto VOP upravujú práva a povinnosti z objednávky Objednávateľa a tvoria jej neodlučiteľnú súčasť (ďalej len ako „Objednávka“).
 5. Službou sa rozumie záležitosť, obstaranie ktorej je povinný zabezpečiť Poskytovateľ pre Objednávateľa v rozsahu, kvalite, spôsobom a za odmenu uvedenú v objednávke odsúhlasenej Poskytovateľom. (ďalej len ako „Služba“)
 6. Odmenou sa rozumie cena uvedená v Objednávke na obstaranie Služieb Poskytovateľom pre Objednávateľa v rozsahu služieb uvedenom v Objednávke odsúhlasenej Poskytovateľom (ďalej len ako „Odmena“). . Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu v lehote 7 dní odo dňa odsúhlasenia objednávky Poskytovateľom na základe faktúry Poskytovateľa. Pre vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Odmena sa platnosť príkaznej zmluvy ktorá vznikla odsúhlasením objednávky Poskytovateľom ruší .
 7. Poskytovateľ je povinný za odmenu, v lehote 2 dní od súčasného odsúhlasenia Objednávky a prijatia zálohy na odmenu Poskytovateľom, vykonať pre Objednávateľa Službu: obstarať vydanie súhlasu s umiestnením sídla/miesta podnikania Objednávateľa v Nehnuteľnosti na adrese Černyševského 10, 851 01 Bratislava (ďalej len ako „Súhlas“) a zabezpečiť za odmenu udržanie tohto Súhlas v platnosti po dobu, za ktorú je odmena Poskytovateľovi vopred uhradená .
 8. Počas doby platnosti Súhlasu je príkazník povinný zabezpečovať pre Objednávateľa aj nasledujúce služby:
 • Označenie poštovej schránky
 • Starostlivosť o poštu a balíky
 • E-mail a SMS notifikácia
 • Skenovanie obsahu
 • Odfotenie každej prijatej zásielky
 • Váženie prijatej listovej zásielky
 • Online evidencia prijatej pošty

(ďalej len ako „Základné služby“)

 1. Poskytovateľ je povinný za odmenu zabezpečovať pre Objednávateľa aj nasledujúce Doplnkové služby:
 • Preposielanie pošty  v rámci SR
  • Mesačne: 1x 2,80€/mesačne, 2x 5,60€/mesačne, 4x 11,20€/mesačne
  • Týždenne: 7,80€
 • Možnosť využitia dennej kancelárie za poplatok 6€/1hodina
 • Možnosť využitia zasadacej miestnosti malá za poplatok 6€/1hodina(kapacita do 4 osôb)
 • Možnosť využitia veľkej zasadacej miestnosti za poplatok 9€/1hodina(kapacita  do 15 osôb)
 • Administratívna podpora pri prenájme zasadacej miestnosti

, (ďalej len ako „Doplnkové služby“) v prípade odsúhlasenia objednávky Poskytovateľom, kde budú jednotlivé Doplnkové služby uvedené a to po dobu , za ktorú je odmena Poskytovateľovi za zabezpečenie Doplnkových služieb vopred uhradená. Každú doplnkovú službu treba ohlásiť na recepcii 24 hodín vopred. Ohlásenie sa rozumie telefonicky alebo mailom, na ktoré musíte dostať spätnú reakciu.

 1. Označením poštovej schránky sa rozumie vyznačenie obchodného mena Objednávateľa na poštovej schránke umiestnenej na mieste na to určenom na Nehnuteľnosti.
 2. Starostlivosť o poštu a balíky sa rozumie povinnosť Poskytovateľa preberať bežné listové zásielky adresované Objednávateľovi a to aj vrátane zásielok doručovaných kuriérskou službou, doporučených zásielok, zásielok so službou „do vlastných rúk“, pokiaľ písomne nie je dohodnuté niečo iné.
 3. E-mail a SMS notifikácia sa rozumie zasielanie oznámení o doručení zásielky adresovanej Objednávateľovi na e-mail adresu alebo telefónne číslo písomne oznámené Objednávateľom Poskytovateľovi. Poskytovateľ si v on-line systéme doručených zásielok môže informácie o zásielke skontrolovať.
 4. Skenovaním obsahu sa rozumie povinnosť Poskytovateľa každú písomnosť riadne doručenú Objednávateľovi na adresu Černyševského 10, 851 01 Bratislava, a to vrátane zásielok do so službou „do vlastných rúk“, skenovať v rozsahu podľa nasledujúceho odseku a elektronicky zaslať na e-mailovú adresu oznámenú na tento účel Objednávateľom, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia písomnosti na uvedenú adresu. Z tohto dôvodu udeľuje Objednávateľ príkazníkovi súhlas k preberaniu a otváraniu všetkých uzavretých listov a písomností, rovnako ako súhlasí s ich elektronizáciou. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ bude oboznámený s obsahom všetkých doručovaných listín, a to vrátane akýchkoľvek tajomstiev, ktoré by mohli obsahovať. Rozsah skenovania je najviac 15 jednoduchých strán A4 za mesiac, pričom nie sú skenované objemné dokumenty – noviny, časopisy, magazíny, letáky, katalógy a pod. Skenovanie prebieha najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia, keď príslušné dokumenty Poskytovateľ naskenuje, scan nahrá do on-line systému. U všetkých zásielok určených na skenovanie Poskytovateľ aplikuje tzv. Antispamovú ochranu.
 5. Odfotenie každej prijatej zásielky. Poskytovateľ každú zásielku adresovanú Objednávateľovi odfotí a fotku zásielky nahrá do on-line systému, kde bude Objednávateľovi prístupná k nahliadnutiu.
 6. Online evidencia prijatej pošty . Poskytovateľ prevádzkuje on-line web aplikáciu, prostredníctvom ktorej  má Objednávateľ prehľad o zásielkach doručených na meno Objednávateľa.
 7. Objednávateľ vyhlasuje, že v Nehnuteľnosti nemá žiaden svoj majetok, a teda žiadne veci tam sa nachádzajúce nemôžu byť postihnuté exekúciou voči Objednávateľovi, resp. nemôžu spadať do konkurznej podstaty v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa.
 8. Objednávateľ je povinný zabezpečiť najneskôr do 7 kalendárnych dní po tom, čo dôjde k odvolaniu Súhlasu vlastníkom Nehnuteľnosti, alebo po uplynutí doby špecifikovanej v Objednávke, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni vydania Súhlasu, alebo dôjde k inému zániku Súhlasu vlastníka Nehnuteľnosti s umiestnením sídla / miesta podnikania, zápis zmeny svojho sídla / miesta podnikania (podľa obsahu Objednávky), ak sa nedohodne Poskytovateľ s Objednávateľom inak, tak, aby toto už nebolo v predmetnom registri evidované na adrese Černyševského 10, 851 01 Bratislava. Pre prípad omeškania Objednávateľa so splnením tejto jeho povinnosti je Objednávateľ viazaný povinnosťou uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 €  za každý začatý deň omeškania a to len v prípade, že pochybenie učiniť opatrenia na zmenu svojho sídla /miesta podnikania boli jednoznačne na strane Objednávateľa a teda nie sú považované za externé faktory/ zdržanie na úrade, pobyt mimo krajiny, choroba/, ktoré nedokáže objednávateľ ovplyvniť. Záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vo výške, v akej prevyšuje zmluvnú pokutu.
 9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby na každej písomnosti riadne doručené Poskytovateľovi bolo riadne uvedené označenia adresáta). V opačnom prípade je zásielka vrátená späť odosielateľovi.
 10. Osoba konajúca za Objednávateľa zaslaním objednávky vyslovene potvrdzuje, že je osobou oprávnenou na to, aby robila za Objednávateľa všetky úkony týkajúce sa umiestnenia sídla / miesta podnikania, a zároveň potvrdzuje, že všetky kontakty s Poskytovateľom sú pre ňu záväzné pri ďalšom rokovaní (najmä zasielanie elektronických faktúr a naskenovaných dokumentov).
 11. V prípade ak nie je písomne dohodnuté niečo iné, Objednávateľ nie je oprávnený sídlo / miesto podnikania umiestnené v Nehnuteľnosti  na adrese Černyševského 10, 851 01 Bratislava uvádzať či inak oznamovať svojim zákazníkom ako pôsobisko, odberné miesto, miesto určené pre reklamácie, výdajné miesto či iné miesto slúžiace pre kontakt Objednávateľa so zákazníkom.
 12. Príkazná zmluva sa dojednáva na dobu určitú, od do                 .
 13. Poskytovateľ je kedykoľvek , a to aj bez uvedenia dôvodu , oprávnený od príkaznej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ berie na vedomie, že dôsledkom odstúpenia Poskytovateľa od Príkaznej zmluvy je odvolanie Súhlasu vlastníka. V prípade, že Poskytovateľ odstúpi od príkaznej zmluvy bez uvedenia dôvodu, je povinný vrátiť Objednávateľovi pomernú časť odmeny za dobu počas ktorej Poskytovateľ Objednávateľovi Služby nebude poskytovať s dôvodu odstúpenia od príkaznej zmluvy v súlade s týmto článkom.
 14. Tieto VOP boli spracované v súlade s §§ 724 – 730 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, PRÍKAZNÁ ZMLUVA, pričom záležitosti a vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník.
 15. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť, dopĺňať či rušiť jednotlivé dojednanie týchto VOP. Poskytovateľ je povinný zmenu VOP oznámiť Objednávateľovi spôsobom vyplývajúcim zo zavedenej obchodnej praxe strán. Poskytovateľ je povinný zmenu oznámiť Objednávateľovi najmenej 30 dní pred jej vykonaním, pričom v tejto lehote má Objednávateľ právo zmenu odmietnuť a príkaznú zmluvu písomne vypovedať. V prípade vypovedania príkaznej zmluvy Objednávateľom z dôvodu uvedenom v tomto článku, platnosť Príkaznej zmluvy zaniká uplynutím doby na ktorý bol Súhlas vydaný a Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi pomernú časť odmeny za dobu počas ktorej Poskytovateľ Objednávateľovi Služby nebude poskytovať z dôvodu odstúpenia od príkaznej zmluvy v súlade s týmto článkom.

Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou nezáväznej objednávky sú VOP. VOP sú vyhotovené v slovenskej verzii. Zmluvné strany si VOP prečítali, vyhlasujú, že podmienkam rozumejú, uzatvárajú ich slobodne a bez nátlaku, čo objednávateľ potvrdzuje odoslaním objednávky, následne uhradením zálohovej faktúry na účet poskytovateľa. ( Poskytovateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru na základe dostupných informácií  získaných z nezáväznej objednávky objednávateľa.) Objednávka pre zriadenie virtuálneho sídla, tiež VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.