Recepcia - HUB Bratislava

HUB Bratislava vám poskytne flexibilitu

Bra­ti­slava môže pri­ví­tať ďalší novo otvo­rený co-wor­kin­gový place s náz­vom HUB Bra­ti­slava. Za celým pro­jek­tom stojí sym­pa­tický Michal Rusek, ktorý sa roz­ho­dol spra­viť co-wor­king tro­cha inak, ako ho tu zatiaľ poznáme. …